Saarländischer Mundartpreis 2011

Preise in der Kategorie
Prosa

Die Trophäe: Die »Völklinger Platt«, eine von der Bildhauerin Inge Andler-Laurenz künstlerisch gestaltete Eisenplatte, gestiftet von der Stadt Völklingen.

Die Preise für Prosa wurden von dem Völklinger Bürgermeister, Wolfgang Bintz, übergeben.

Die Preisträger

1. Preis Prosa
Norbert Schneider

»Herbschtglick«

Herbschtnewwel walljert in de Luft erum. Die Sunn packt’s nit, e Loch in die Wolgedeck se reiße. Ich schaffe im Garde unn siehn driwwe, wie Millersch, die zwää alde Leitcher aus de Nochberschaft, derr Grumbeerkraut uff ääner Haufe rechele. Beim Alfred unn seiner Fraa, em Lenche, muss alles langsam gieh, wie in Zeitlub. Schloggerich mache se ganz klääne Dribbelschrittcher, manchemol reiwe se ehr Areme unn kräckse e bissi, wann se sich bigge. Awwer lamendeere dut kääns. Es fällt kää äänzich Wort. Se sin ingespeelt seit ewich unn drei Daach. Jedes wääß, wie unn wo mehr anner oogreife muss.

Unnerm Kichefenschder stieht e Planzbäämche. De Alfred will met dem schwere eise Spade e Loch aushewe. Schnell lääf ich dorch dene Grenzpaad unn rufe eniwwer: »Lossen’t nor, ich helfe Eich.« »Jo, was ess mer doch so arem worr, frieer hot mer uff de Hitt met dem schwere Eise geschafft unn heit packt mer kää Spade mie insesteche. Jo, das Alder! Hau mer doch met de Schlaa grad noch dene Stiggel eninn, dass ich das Abbelbäämche e bissi feschtbinne kann«, seet de Alfred. »Derjenich, wo vun uns zwää emol iwwerich bleibt, ess denn nit ganz so allää, wann er dorch das Fenschder dem Bäämche im Garde zugugge kann, wie’s es Johr iwwer blieht unn Äbbel treet.«

Ich siehn, wie es Lenche met e paar Grumbeere, wo’s aus de Glut vun dem Grumbeerfeier gescherrt hot, eninn ins Haus gieht. »Allee«, seet de Alfred, »mer raume do noch es Zeich uff unn dann giehsche met eninn. Hmh… es ganze Johr frei ich mich uff diedoo Zeit met Feiergequellde unn wäächem Kees.«

Wie do grad die Sunn emol ganz korz dorch die Wolge linst, do denk ich bei meer: Vleicht hunn se jo Glick, die zwää, unn dann krien se ab neegschde Herbscht zu dene Gequellde unn dem wääche Kees aach noch e paar Mol gedämbde Äbbel…

2. Preis Prosa
Doris Jäckle

»Noch äämol glicklich soi«

Leis, ganz leis hod er sisch devun gemacht, korz vor Middernacht. Es war glei dennooch, wie die Nachtschwester bei ihrm Rundgang dorchs Aldersheim die Dier vun soim Zimmer hinner sisch zugemacht had.

Wie Ääner, der was ganz Verbodenes vorhod, is er dann aus em Heim dorch die enge Gasse vun de Aldstadt gschliche. Heit hod er’s gewagt! Noch äämol wollt er’s erlewe! Noch äämol wollt er glicklich soi!

Als er endlich am Ziel war, hod er sisch iwwer de Biehneoigang ins Theaterhaus gschliche. Do drin hod er sisch ausgekännt, do had er sisch dehääm gfiehlt. Noch em Rundgang dorchs Haus hod er an de Biehn die Schoiwerfer aagstellt. Hell, blendend – un er midde im Lischtkegl uff de Bretter, die die Welt bedeite. Soi Welt! Noch äämol do schdehe – schpiele – dann de Beifall heere. Noch äämol im Rampelischt schdehe – des hääßt glicklich soi! So hod er vor sisch hiegemurmelt un in Gedanke hod er alles vor sisch gsehe – so wie vor Johre, wo er es ledschde Mol uff de Biehn gschdanne had, wo er mid Leib un Seel soi Lieblingsroll, de »Jedermann« gschpielt had.

Un uff äämol hod er aach, genau wie frieher, die grausisch Schdimm vum Tod geheert. »Jedermann!«, hod der gerufe, so wie domols. »Je-der-mann!«. Un gleich denooch is soin Widersacher gschpenschterhaft in blauem Lischt vor em uff de Biehn gschdanne.

Er konnt net saache, wie oft er frieher in soiner Roll als »Jedermann« bei dem Ruf vum Sensemann mit em Tod um e bissche Uffschub gerunge had. Awwer jetzt in dere Nacht, jetzt wollt er annerschder schpiele. »Kumm, Gevatter Tod«, hod er gsat, »heit will isch nimmi mid dir feilsche – heit noch will isch mit dir geh!«

»Isch weeß, alder Froind!«, hod de Tod do gflischdert un hodem soin Arm gereischt. »Alla dann, kumm, loss uns geh! Es is wohl an de Zeit!« »Ach!«, hod do de alde Schauschpieler uff äämol gerufe, »Wart mol grad noch, Gevatter! Wenigschdens en klääne Aageblick. Tu mer doch den Froindschaftsdienscht!«

Un dann is de Alde vor zum Biehnerand gange un hod sisch dief veneigt, un grad, als ob’s wohr wär, hod er de Applaus geheert. Garnet genug konnt er devun krie, un ergriffe vun em ubändische Glicksgfiehl hod er sisch immer un immer widder veneigt, diefer und diefer.

Un wie frieher hod er Blumme gsehe, die em vum Publikum zugschmisse worre sin. Wie er sisch e ledschdes Mol ganz dief veneigt hod, do hod er e weißi Nelk uffgehob. Am nächschde Dag hamm sen gfunne. Unne hod er gelee, unne uffm Bodde vor de Biehn – de alde Schauschpieler – im Knopploch vum Sakko e weißi Nelk.

3. Preis Prosa
Annemie Meiers

»Die Geschicht erzellt vum hellischen Owend, sou em Johr 1936«

Et äs Hellisch Owend. Et es en schwer un en ärm Zeit. Un en Famillisch en Loushem, en da Millengass, hätt de Ärmut sou schwer getroff. De Motta Hannt, en Motta vun 12 Kennern denkt un en ganz ärm Johr zereck. Jeden Dach off et naue, wie soll eich die hungrisch Mäulcher satt krien?

Un haut sollt es Chreschtkennschi kommen. Ihr Mann, de Mechel hätt noch en klän Tannenbämschi besorscht, awer dat äs och alles. Un de Motta Hannt denkt: dat es mein traurischt Chreschtdach. Eich hun noch net en enzig Gutsin (Plätzin) für de Kenner. Kä Geld, Kä Päckschi, gröd gorneischt. Die gruß Kenner hun dat verstann, awer die Klänen, die kennen net gläwen, dat dat Christkennschi haut net kemmt. Wou äs dat nur sou lang? Se hun doch sou en Honger. Un de Motta setzt nur lo, sou traurisch – hätt die gor ken Freid?

Off enmol hätt et un da Hausdier gekloppt. Alles lauscht! De Motta Hannt äs sier ob – u nun de Dier. Se sieht noch en da donkler Nöt en zierlisch Fra met em schwozen Koppdoch, et hätt kennen de alt Frau Schommer aus der Bäckerei sen, em de Eck huschen. Weck wor se. Un wat hätt off da Hausdier gestann!? En Kescht!

Do komen och schun die Klenen ungelaf siehn die Kescht un rofen: »Et Chreschtkennschi wor do, et hät os net vergäss!« De Motta Hannt hölt die Kescht un stellt se off de Kischendesch. Viel, viel Händscher helfen die Kescht off machen. Wat für ein Geschnawwel en da Stuff. Ma es ganz offgerescht. De Kescht off – un do kemmt en Geroch raus, en himmlische Geroch, nö Zimt, nö Vanill, ohh… wat hun die Engelscher em Himmel got Gutsin geback. Mmh… Hei es noch viell meeh en da Kischt. En ganz gruß Brout! Oh, denkt de Motta Hannt: enmol em Johr net offpassen, dat kän Scheif Brout ze dick äss. Oh, hei noch selwer gestreckten Strempf, en Schal, en Kapp un sougor Händschen, eppes für jed Kend. Äppel un Neess woren och noch en da Kescht. Wat äs en Fräd en da Stuff! Se singen, se laachen, se se lossen t sich schmacken!

Spät un dem Oswend hot en glecklisch Fra en Gebeet zum Himmel ausgestuss. Se hätt sich bedankt beim Herrgott für dat Gleck, sou en schönen Hellieen Owend ze feiern. Für dat Gleck, sou glecklisch, gesonn Kenner ze hun. Un dat et en sou schwerer, ärmer Zeit, sou got Minschen gefft, die sou got zu ihrer Famillisch sen. Dat es Gleck!

Gewinnerbeiträge anhören

Gewinner Prosa

Saarländischer Mundartpreis2011


Die Geschicht erzellt vum hellischen Owend, sou em Johr 1936(Annemie Meiers)